Level info

Kunyy.lev
Kunyy Level :) by AndrY

Level ID: 444388

Battles in level

StartedDesignerWinnerBattle ID
24 Nov 2019 19:06:14 AndrY [.lev] adi [MiE]147778

Replays in level

ReplayTimeBy
tejKunyyFF.rec25:15,437
#KuskiTime
1.AndrY [.lev]16:52,18
2.tej [.lev]25:15,43
3.jblaze 29:27,98